MUSÍ CYKLISTA POUŽÍT CYKLOSTEZKU ?

Může cyklista jet po silnici, když je tam cyklostezka, nebo nemusí ? I Policie vám asi bude tvrdit, že pokud je u silnice tak ji musíte využít, bez ohledu jestli to je "C 8a - Stezka pro cyklisty"  nebo "C 9a/10a - Stezka pro chodce a cyklisty"
Jaká je ale skutečná pravda ? na to vám odpoví tento článek.

V zákonu o provozu na pozemních komunikacích – viz ust. § 57 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., se říká:
Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.“ 

Proto jsem byl názoru, jak se píše výše v zákoně, že cyklista je povinen použít:
"Jízdní pruh pro cyklisty" nebo "C 8a - Stezku pro cyklisty"
a nikoliv: "C 9a/10a - Stezku pro chodce a cyklisty", které zákon vůbec nezmiňuje.

Policie měla ale na to jiný názor, z tiskového oddělení Policie ČR mi k tomu tehdy (r. 2014) přišla zpráva, že cyklista musí použít jak "C 8a - Stezku pro cyklisty" a také "C 9a/10a - Stezku pro chodce a cyklisty, viz jejich zdůvodnění:
- Stezka pro cyklisty, o které hovoří ust. § 57 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, je obecná formulace, která zahrnuje obě varianty a to jak stezku pro cyklisty i stezku pro chodce a cyklisty. Stezky pro cyklisty se vždy vyznačují příslušným svislým a vodorovným dopravním značením, přičemž v případě svislého dopravního značení se jedná o dopravní značky příkazové, které ve všech případech, tj. jak u stezky pro cyklisty, tak také u stezky pro chodce a cyklisty (č. C 8 a, C 9 a + C 10 a), přikazuje cyklistům (příp. i chodcům), užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Tato povinnost vyplývá už ze samotné příkazové dopravní značky, kterou je řidič (účastník silničního provozu) povinen se řídit.

Nedávno jsem byl ale informován, právníkem Tomášem Kindlem, který se také zasazuje o přijetí novely, kde by byl uvedený boční odstup při předjíždění cyklisty nejméně 1,5 m., že tento výklad Policie je mylný, protože:
- Zákon konzistentně rozlišuje „stezku pro cyklisty“ a „stezku pro chodce a cyklisty“ a cyklistovi povinnost užít stezku pro chodce a cyklisty neukládá. To jednoznačně říká stanovisko vlády č. j. 762/20 ze dne 13. 7. 2020 ke sněmovnímu tisku 893 (dostupné je zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBQWQM3E8 
a zde: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=893).  Podrobnější vysvětlení obsahuje odůvodnění pozměňovacího návrhu č. 6148 ke sněmovnímu tisku 374: (https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=374).

Každopádně je třeba si uvědomit, že poslední slovo nemá police, dokonce ani správní orgán, ale až soud. Jako právník vám s plnou odpovědností můžu říct, že cyklista (ani chodec!) rozhodně nemá povinnost užít "C 9a/10a - Stezku pro chodce a cyklisty"

Problém totiž nastal, když si Ministerstvo dopravy a dopravní policie tuto vizi začalo plést s platným právním stavem. Existující povinnost cyklisty užít „stezku pro cyklisty“ v rozporu se zákonem rozšiřovali též na „stezku pro chodce a cyklisty“, která je zdaleka nejčastějším typem cyklostezek. Vzniknul tak mýtus, že cyklista je povinen užít všechny cyklostezky. A že cyklista na silnici nepatří.

Kontaktoval jsem znovu Policii ČR, tentokrát se stanoviskem vlády a odůvodněním legislativního návrhu. Z dopravní policie mi přišla odpověď:
- Z hlediska jazykového výkladu předmětného zákonného ustanovení, které uvádí výčet opatření pro cyklisty, na nějž se toto ustanovení vztahuje, taxativně, nikoliv dispozitivně, nelze, než konstatovat, že uvedené ustanovení se skutečně vztahuje pouze na samostatné stezky pro cyklisty, tj. ty, které jsou označeny svislými značkami č. C 8a „Stezka pro cyklisty“, přestože vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, naopak ke značkám č. C 9a „Stezka pro chodce a cyklisty společná“ či č. C 10a „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“ uvádí, že, cituji: „Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto označeného společného pruhu nebo stezky...“. Účelem vyhlášky je sice zákon blíže provést, nesmí však jít nad rámec zákona, který provádí, což je právě tento případ. Vzhledem k tomu, že vyhláška je právním předpisem nižší právní síly, platí tak v tomto případě výše citované zákonné ustanovení.


Závěrečný verdikt:
Stanovisko dopravní policie je tak stejné jako stanovisko Tomáše Kindla, proto: cyklista je povinen užít pouze "C 8a Stezku pro cyklisty", ale není povinen užít "C 9a/10a Stezku pro chodce a cyklisty".

Povinnost užít stezku pro chodce a cyklisty tak nikdy nenastala, ale v rámci vaši bezpečnosti ji používejte ! Samozřejmě neplatí pokud je to bezpečnější silnici, nebo pro sportovní jízdu.

V současné době se navrhuje pouze výjimka z nyní existující povinnosti užít "stezku pro cyklisty". Tím má dojít k přiblížení úprav "stezky pro chodce a cyklisty", "stezky pro cyklisty" a "stezky pro chodce" s povoleným vjezdem kol tak, aby žádná z nich nebyla povinná (nyní je povinná jen "stezka pro cyklisty").

Od Tomáše Kindla si můžete přečíst jeho články, týkající se cyklistů:
- Vychovávání na silnice nepatří. Na rozdíl od cyklistů
- Zpomalte, pár vteřin za zničené životy nestojí


Nezapomeňte tedy, že cyklista musí použít cyklostezku "C 8a - Stezku pro cyklisty" viz ukázka na fotce.
C 9a/10a Stezku pro chodce a cyklisty tak použít nemusí, ale pokud to bude pro něj bezpečnější je lepší pokud se bude pohybovat spíše po cyklostezce. 


Komentáře

Okomentovat